Regulamin

Regulamin Gabinetmasazu.pl

§ 1

1. W związku z faktem iż Właściciel Serwisu oferuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej pod nazwą Safe-Kid Monika Rękawek Habdzin 68, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP 123-114-61-64 m. in. usługi w zakresie masażu, fizjoterapii, odnowy biologicznej etc. a Użytkownik posiada doświadczenie oraz niezbędną wiedzę i referencje do świadczenia usług masażysty lub fizjoterapeuty Strony postanawiają nawiązać współpracę, w ramach której Użytkownik zobowiązuje się do wykupienia od Właściciela Serwisu miejsca reklamowego na stronie www.gabinetmasazu.pl oraz świadczenia w okresie obowiązywania Umowy usług masażysty lub fizjoterapeuty na najwyższym profesjonalnym poziomie odpowiadającym standardom tego rodzaju usług na rzecz Klientów/Pacjentów, w miejscach i terminach uzgodnionych między Użytkownikiem a Klientami/Pacjentami.

2. Użytkownik niniejszym potwierdza, iż posiada certyfikat/dyplom ukończenia *kursu, lub *Szkoły Policealnej lub *Studiów Wyższych uprawniającego do wykonywania zawodu masażysty lub fizjoterapeuty.
*Niepotrzebne skreślić

3.Użytkownik potwierdza również, iż posiada ważną i obowiązującą polisę OC w związku z wykonywanym przez siebie zawodem masażysty lub fizjoterapeuty wydaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe z określoną suma gwarancyjną uwzględniającą odpowiedzialność za szkody osobowe (w tym rozstrój zdrowia i uszkodzenie ciała) szkody rzeczowe oraz włączenie odpowiedzialności za przeniesienie na Klienta/Pacjenta ewentualnych chorób zakaźnych.

§ 2.

1.Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć Właścicielowi Serwisu wszelkie informacje niezbędne do umieszczenia jego wizytówki na stronie www.gabinetmasazu.pl (Imię, Nazwisko, dane kontaktowe, zdjęcie, opis świadczonych usług, miejsce świadczenia usług, cenę świadczonych usług)

2.Właściciel Serwisu zobowiązuje się do pozycjonowania strony www.gabinetmasazu.pl w wybranym regionie oraz podjęcia się wszelkich działań marketingowych (Kampania Google Adwards, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych, fora branżowe, portale społecznościowe) mających na celu skuteczne pozyskiwanie nowych Klientów/Pacjentów dla Użytkownika.

§ 3.

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 12 miesięcy – od dnia umieszczenia danych Użytkownika na stronie

2. Opłata należna Właścicielowi Serwisu będzie płacona przez Użytkownika z góry, bez możliwości rozłożenia jej na miesięczne raty, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przelewem na rachunek bankowy Właściciela Serwisu lub za pośrednictwem przelewów internetowych realizowanych przez firmę Dotpay, przy czym za datę zapłaty Strony ustalają datę obciążenia rachunku Użytkownika.

Dane do przelewu:
Bank SMART
22 1870 1045 2078 1228 5624 0001
Safe-Kid Monika Rękawek
Habdzin 68, 05-520 Konstancin-Jeziorna

3. Z tytułu świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszego Regulaminu należna Właścicielowi Serwisu opłata za udostępnienie miejsca reklamowego (wizytówki) Użytkownikowi będzie równa: 999zł brutto lub w cenie promocyjnej 149,85 zł brutto o ile promocja będzie włączona i użytkownik będzie o tym fakcie poinformowany.

4. Przy zakupie miejsca reklamowego za pośrednictwem strony internetowej www.gabinetmasazu.pl Użytkownik jest zobowiązany do dodania wybranej ilości miejsc reklamowych do koszyka oraz dalszej realizacji zamówienia zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

5. Użytkownik ma prawo do skorzystania z kodu rabatowego, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy promocja jest aktywna. Aby skorzystać z promocji należy kliknąć na tekst „Zdobądź 85% RABATU”,następnie na pole „udostępnij” (w celu udostępnienia informacji na portalu facebook, następnie wpisać swój adres e-mailowy, następnie potwierdzić wiadomość zwrotną oraz e-mail klikając na link, następnie wyświetla się kod rabatowy, który Użytkownik kopiuje i wpisuje w koszyk w miejscu „kod kuponu”, następnie „zastosuj kupon” po czym pojawia się cena po rabacie i można dokończyć zakup w cenie promocyjnej.

§ 4.

Ilość miejsc reklamowych na stronie www.gabinetmasazu.pl jest uzależniona od potrzeb rynku.

§ 5.

1. Odstąpienie od umowy następuje w chwili wygaśnięcia umowy oraz pisemnej (listownej lub mailowej) informacji o rezygnacji z dalszej współpracy. W przypadku braku informacji o rezygnacji umowa będzie przedłużała się automatycznie na takich samych zasadach jak przy podpisaniu niniejszej umowy oraz wiąże się z uiszczeniem należnej opłaty, o której mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. Na życzenie Użytkownika Właściciel Serwisu może usunąć jego wizytówkę ze strony www.gabinetmasazu.pl przed upływem niniejszej umowy bez zwrotu poniesionych przez Użytkownika kosztów..

3. W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Zgodnie z ustawą użytkownik ma 14 dni na odstąpienie z umowy.

§ 6

1. Użytkownik zobowiązuje się od chwili podpisania Umowy do zachowania poufności i nie wykorzystywania informacji dotyczących tajemnic przedsiębiorstwa Właściciela Serwisu w innych celach niż wykonywanie swych obowiązków zgodnie z § 1 niniejszej umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się tu informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne dotyczące działalności prowadzonej przez Właściciela Serwisu, oraz wszelkie informacje dotyczące Pacjentów, które nie są dostępne publicznie (chyba, że ich upublicznienie nastąpiło na skutek naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika) dalej“ Informacje Poufne”.

2. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od daty wygaśnięcia Umowy.

3. Nie będzie uważane za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności ujawnienie przez Użytkownika Informacji Poufnych na żądanie sądu bądź innego organu upoważnionego na mocy obowiązujących przepisów do wystąpienia z takim żądaniem.

§ 7.

1. Użytkownik zobowiązuje się, w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu, do powstrzymania się od czynów nieuczciwej konkurencji wobec Właściciela Serwisu, a w szczególności od:

a) nakłaniania osób współpracujących z Właścicielem Serwisu do niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umów zawartych przez te osoby z Właścicielem Serwisu, a także nakłaniania innych osób do rozwiązywania umów z Właścicielem Serwisu lub wykonywania obowiązków w sposób nienależyty,

b) nakłaniania osób wskazanych w pkt. a) powyżej do nie nawiązywania lub przerwania współpracy z Właścicielem Serwisu,

c) rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o Właścicielu Serwisu.

2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych paragrafów, Użytkownik zapłaci na rzecz Właściciela serwisu karę umowną w kwocie 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) za każde takie naruszenie. W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Właściciela Serwisu na skutek naruszenia postanowień Umowy przez Użytkownika będzie przekraczała kwotę kary umownej, o której tu mowa, Właściciel Serwisu ma prawo dochodzić od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8.

Użytkownik niniejszym oświadcza, iż wobec posiadania ważnej i obowiązującej polisy OC wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe ważnej, zwalnia Właściciela Serwisu z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z jego bezpośredniego działania lub zaniechania związanego z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi nieprawidłowego wykonania zabiegu dla Klienta/Pacjenta. W przypadku wystosowania takich roszczeń przez osoby trzecie wobec Właściciela serwisu, natychmiast powiadomi on o takim zdarzeniu Użytkownika, a ten zobowiązany jest wstąpić w miejsce Właściciela Serwisu w spór i wskazać siebie jako jedynego odpowiedzialnego w takiej sprawie, zwolnić Właściciela Serwisu z odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu powyższych roszczeń, a w razie procesu sądowego przystąpić doń w charakterze interwenienta ubocznego i pokryć wszelkie koszty postępowania i pomocy prawnej poniesione przez Właściciela Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do pełnego naprawienia wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich – prawnie uzasadnionych – roszczeń z tytułu takich roszczeń zarówno osobom trzecim jak i Właścicielowi Serwisu.

Użytkownik niniejszym oświadcza, iż wszelkie informacje, które przekazał Właścicielowi Serwisu w związku z zawarciem Umowy, dotyczące kwestii jego kompetencji i uprawnień zawodowych, doświadczenia, ubezpieczenia są prawdziwe i nie są obarczone żadną wadą natury prawnej.

§ 9.

1. Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie i rozpowszechnianie jego imienia, nazwiska, informacji o jego wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz wizerunku Użytkownika w celu promocji i reklamy swojej działalności objętej zakresem niniejszej Umowy.

2. Zgoda, na ujawnienie i rozpowszechnianie wizerunku oraz informacji o Użytkowniku, o której mowa powyżej w ustępie 1 obejmuje w szczególności, choć nie wyłącznie prawo do publikacji we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących swojej działalności promowanej na stronie www.gabinetmasazu.pl, w bazach danych oraz w sieci Internet.

§ 10.

3.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.Użytkownik ma prawo do czterech bezpłatnych zmian w wizytówce na stronie www.gabinetmasazu.pl w trakcie trwania niniejszej Umowy. Za każdą kolejną zmianę będzie pobierana opłata w wysokości 20zł brutto na zasadach opisanych w § 3 ust. 2.

§ 11

W przypadku ogłoszenia upadłości i zamknięcia firmy, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do braku zwrotu opłat za miejsca reklamowe, które były wykupione do czasu ogłoszenia upadłości.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.